Verkiezingsprogramma GroenLinks Krimpen

Vandaag was onze lijstrekker Wouter van Blanken op LOK radio, om een toelichting te geven op ons verkiezingsprogramma met de titel Tussen droom en werkelijkheid.

De uitzending was voor ons een mooi moment om ons programma te presenteren op de website. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit programma precies verwoorden wat iedereen bezig houdt.Het is kort en bondig, en vertaling hoe wij binnen Krimpen aan den IJssel aan de slag willen gaan! Uiteraard kunnen vragen gesteld worden, die wij graag beantwoorden, die kunt u sturen naar:

atzweers61@gmail.com of woutervanblanken@gmail.com

  

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma Krimpen aan den IJssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor Krimpen aan den IJssel voor de periode 2018-2022.

De naam “Tussen Droom & Werkelijkheid” is tot stand gekomen tijdens de vele sessies over hoe wij als GroenLinks naar de toekomst van Krimpen aan den IJssel kijken. Uitgangspunt hierin is geweest dat niets onmogelijk is het droombeeld en hoe we dit beeld vorm kunnen geven in de werkelijkheid. Een filosofische gedachte wellicht, maar doen we dat niet allemaal??

Ons programma is de benadering in drie onderdelen, waarin we dagelijks als samenleving functioneren.

Deel 1: “Mensen”, die de Krimpense samenleving vormen: jeugd, jong volwassenen, ouderen, mensen met een beperking, minderheden en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Deel 2: “Omgeving”, de omgeving waarin wij als Krimpenaren wonen, werken en recreëren. Het streven naar een veilige, schone, duurzame en natuurlijke omgeving, die een gezonde en prettige leefomgeving vormt en daarin de taak en de rol rondom de positie van Krimpen aan den IJssel in de Krimpenerwaard en Metropoolregio zullen hier een onderdeel in spelen.

 

Deel 3: ”Bestuur en Dienstverlening”, het besturen als raad en college, samen met inwoners van Krimpen, en de wijze waarop we ons geld uit besteden en op welke wijze een leefbare samenleving wordt gewaarborgd?

 

 

 

 

 

 

 

Met wie gaan wij de verkiezingen in?

 

Kandidatenlijst 2018-2022

Lijsttrekker Wouter van Blanken

1. Wouter van Blanken

2. At Zweers

3.Gerda van Beek

4. Roel van Dale

5.Marie Louise de Groot

6. Eline de Bruin-weggeman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1: “Mensen”

GroenLinks ziet een samenleving waarin respect is voor iedereen en geaccepteerd wordt dat iedereen een plaats heeft in die samenleving.

Een samenleving waarin de jeugd veilig opgroeit en zich kan ontplooien, maar bovenal zichzelf mag zijn. Haar wensen mag uitspreken en sommige wensen mag zien uitkomen.

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand achterblijft.

Een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in culturen en leefstijlen en er geen onderscheid bestaat in meerderheid of minderheid. De vrijheid en acceptatie van keuzes binnen de maatschappelijke maat, doch zonder te scherpe grenzen.

Veel inwoners uit Krimpen aan den IJssel werken aan de andere kant van de Algrabrug. Maar Krimpen kent ook een aanzienlijke werkgelegenheid binnen de gemeente. Naast banen in de dienstverlening in winkels e.d. en in de zorg, kent Krimpen aan den IJssel vanouds een sterke maakindustrie. Helaas heeft die in de afgelopen decennia klappen opgelopen: de scheepsbouw is voor een groot deel uit Krimpen verdwenen. Maar nog steeds is er kennis en vakmanschap in Krimpen aanwezig en nodig. De gemeente zal in haar beleid een sterkere focus moeten hebben op de ontwikkeling van het potentieel onder de arbeidsbevolking en op de ontwikkelingen bij de bedrijven in o.m. de Stormpolder. Waar liggen mogelijkheden en wat is daarvoor nodig: welke bedrijven kunnen gestimuleerd worden en waar hebben deze bedrijven behoefte aan. De gemeente moet hierin een actief beleid voeren en zoveel als mogelijk in zetten op bedrijvigheid met een duurzaam karakter.

Het voorgaande kan niet worden losgezien van opleidingsfaciliteiten voor het toekomstige personeel dat in deze bedrijven moet gaan werken. Er is sterke behoefte aan met name technisch geschoold personeel. Er is geen beroepsgericht onderwijs meer in de gemeente. Krimpen aan den IJssel moet proberen in samenwerking met de regionale (V)MBO-scholen een dependance in de Stormpolder te openen. Deze school moet in intensieve samenwerking met de lokale bedrijven op hoog niveau praktijkgericht onderwijs te bieden. Deze bedrijven zullen dan in die praktijk mede moeten voorzien. Het mes snijdt aan twee kanten, leerlingen krijgen goed en praktijkgericht onderwijs in de buurt en bedrijven kunnen beter inspelen op de behoefte aan gekwalificeerde werknemers.

 

Deel 2: “Omgeving”

Krimpen aan den IJssel heeft prachtige woningen en is de afgelopen 30 jaar ook enorm uitgebreid, maar dit geldt ook voor de omliggende omgeving. Bij deze groei is onvoldoende rekening gehouden met de draagkracht van de infrastructuur. Enorme investeringen zouden noodzakelijk geacht worden, maar heroriëntatie van mogelijkheden binnen de huidige infrastructuur heeft bij GroenLinks de voorkeur. De ontwikkeling van een nieuw busstation en de ingrijpende aanpak van de “grote kruising”, dienen in één infrastructureel plan te worden opgenomen. Een aansluiting op het ontwerp op een regionaal fietspaden plan is met het aanbrengen van een fietsbrug, zoals GroenLinks al jaren voorstaat, een prima optie. De veiligheid van fietsende verkeersdeelnemers wordt hiermee ook verhoogd, gelet op de huidige ontwikkeling van het elektrisch fietsverkeer – aangevuld met sportfietsers en scooters – vormt dit een route die steeds meer risico’s heeft voor met name het langzamer verkeer. De ontwikkeling van Speed Pedelecs (snelle E-bikes tot 45 km/uur) biedt grote mogelijkheden maar vergt ook specifieke aandacht. Het forensenverkeer kan van modaliteit verschuiven als er een soepele doorstroming voor snelfietsen over de IJssel zou zijn. Het aansluiten op het regionale snelfietspad van Gouda naar Rotterdam kan daarnaast een impuls betekenen voor de recreatieve functie van de Krimpenerwaard. Openbaar vervoer over water dient vanuit de gemeente extra gestimuleerd te worden. Deze infrastructuur ligt er van nature, echter krijgt ze nog te weinig serieuze aandacht.

In krimpen aan den IJssel is sprake van segregatie op basis van inkomen en leeftijd. Vergrijzing is doet het lokale bestuur neigen hierin meer zorg aan te besteden en laat verliest daarmee haar binding met de jeugd en jong volwassenen. Demografische cijfers laten zien dat de bevolkingsgroep van 45 t/m 64 jaar het sterkst vertegenwoordigd. Hierin is een link met de gemiddelde huizenprijs in Krimpen aan den IJssel te leggen, die 337.000 euro kosten. Voor starters, jongeren, studenten en jongvolwassenen zijn er in Krimpen, met het verdwijnen van de “witte flatjes”, nauwelijks nog betaalbare woningen over voor deze doelgroep. GroenLinks wil dit aanpakken door sterker in te zetten op meer starterswoningen en sociale huur in Krimpen aan den IJssel. De nieuwe woningen en de sociale huurhuizen worden uiteraard gebouwd om mee te kunnen in de energietransitie.

 

Deel 3: ”Bestuur en Dienstverlening”

De gemeente dient faciliterend te zijn voor de wensen van al haar inwoners. GroenLinks wil dat de gemeente initiatieven faciliteert zonder hierin inhoudelijk leidend te zijn. De rol van de gemeente beperkt zich tot ondersteunen en verbinden. Zij doet dit zowel oproepend als volgend. Niet een “ja,maar” houding maar een “ja graag” houding. Dat betekent dat er een ruimhartiger beleid voor evenementen, horeca openingstijden en gewenste winkelopening op zondagen moet komen. Hier is echter ook een rol weggelegd voor de inwoners van Krimpen zelf. Initiatieven, organisatie doe je zelf ontwikkelen en de gemeente ondersteund je hierbij.

GroenLinks wil graag de kloof tussen de gemeente en haar inwoners dichten. Dit dient te gebeuren door de communicatie tussen inwoners en gemeente te verbeteren. De gemeente Krimpen aan den IJssel dient een meer proactieve rol te ontwikkelen waarbij krimpenaren het nieuws, welke met betrekking tot plannen voor hun wijk, in een interactieve setting bijeen komen. Ook ontwikkelingen vanuit de regio geldt dit. Draagvlak en begrip voor besluiten is essentieel voor besturen. Hoewel er al op delen van sociale media zijn, zouden inwoners meer betrokken moeten worden via een app, waarmee direct met de gemeente gecommuniceerd kan worden en gelezen wat er in de raad- en commissies besproken wordt.

 

 

 

Samengevat in onze dromen, zeggen we dat dit werkelijkheid kan worden en zijn:

  • Een open samenleving met kansen voor iedereen;
  • Een prettige, evenwichtige en duurzame samenleving;
  • Benutten van kansen en inzetten op toekomstige ontwikkelingen;
  • Alternatieve vervoersmogelijkheden hebben de voorkeur boven meer asfalt;
  • Sterk bestuur mogelijk maken, voor en samen met elkaar.