Het verschil dat GroenLinks maakt in ....Krimpen aan den IJssel

Volgens At Zweers, lijsttrekker van GroenLinks in Krimpen aan den IJssel, moet het Duurzaam, Sociaal en Open.
In dit stuk vertelt hij waarom....

Krimpen aan den IJssel. Krimpen aan den IJssel is met ongeveer 29.000 de kleinste zelfstandige gemeente binnen het samenwerkingsverband GroenLinks Rijnmond. Het ligt ten oosten van Rotterdam aan de overzijde van de Hollandse IJssel en is vanaf de Algerabrug te bereiken. Het vormt in die zin de toegangspoort tot de Krimpenerwaard. Het was enige tijd de vraag of de gemeente zou fuseren met de andere gemeenten in de Krimpenerwaard, maar dit was voor de gemeente geen optie.

Krimpen kent een oude dorpskern. Verder strekt deze oude kern zich als een lint langs de dijk. Hier zijn een aantal monumentale panden en boerderijen te vinden. Het grootste deel van de gemeente is echter vanaf de jaren zestig gebouwd na de bouw van de Algerabrug en de stormvloedkering. De gemeente is inmiddels tot aan de grenzen volgebouwd.

GroenLinks Krimpen aan den IJssel valt onder de afdeling ‘GroenLinks aan den IJssel’. Deze vereniging bestaat uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. At Zweers (1961) vormde de afgelopen vier jaar een eenmansfractie in de Krimpense gemeenteraad die bestaat uit 21 leden. Gerda Bos was burgerraadslid. At is actief binnen GroenLinks sinds 2009. Het college van B&W bestaat uit SGP, VVD, PvdA en ChristenUnie. GroenLinks zit samen met Leefbaar Krimpen, CDA, Stem van Krimpen en D66 in de oppositie. Voor de verkiezingen van 2014 is At weer lijsttrekker. Duurzaam, sociaal en open zijn de kernbegrippen van het programma.

At Zweers is ESH&S/Facilitar manager bij KONI. Hij is opgeleid als Arbeidshygienist en heeft later de post HBO studie Duurzaamheid Management gevolgd. De reden om te kiezen voor GroenLinks? 'Dat heeft te maken met het groene duurzame karakter van de partij, maar ook omdat de partij een juiste balans weet te brengen tussen de diverse lagen in onze samenleving. GroenLinks is bij uitstek de meest toegankelijke partij van Nederland.' Op de vraag wat GroenLinks de afgelopen raadsperiode concreet bereikt heeft in Krimpen, luidt het antwoord: 'Het feit dat we stadslandbouw hebben uitgerold. Het Burenerf zal dit jaar de eerste oogst leveren.' Op het Burenerf, een terrein waar het voormalig gezondheidscentrum stond, is 2000 vierkante meter gereserveerd waar alle Krimpenaren gebruik van kunnen maken. Er zullen onder andere schooltuinen, een gemeenschappelijke moestuin en andere activiteiten voor de buurt gaan plaatsvinden. Het Burenerf is het resultaat van een motie die GroenLinks in 2011 indiende: 'De strekking hiervan was dat we bij (her) inrichting van de buitenruimte voor een deel stadslandbouw gaan toepassen. Dit betekent dat de inrichting van de buitenruimte straks een grotere diversiteit zal hebben, dan de huidige standaard inrichting.' Ook noemt At de plaatsing van blipverts, inzamelzuilen voor hoogwaardig afval: 'Daarmee laat je zien wat je kunt doen met afval. Veel afval gaat onnodig de verbrandingsoven in. Het is in onze samenleving natuurlijk deels onvermijdelijk, maar we kunnen er wel veel slimmer mee omgaan.' Een ander punt waar At zich content mee toont is het geld en de aandacht die er nu komt voor het monumentenbeleid: 'Krimpen kent een aantal mooie monumenten, maar het initiatief om daar iets mee te doen heeft jaren op de plank gelegen. Er is nu eindelijk budget voor vrijgemaakt.' Hij noemt hierbij nadrukkelijk de ChristenUnie in samenwerking waarmee dit initiatief tot stand is gekomen.

Met name het Burenerf is een voorbeeld hoe bezuinigingen op groen in de buitenruimte door initiatief van de bevolking ten goede valt te keren, waarmee je voor alle partijen een win-win-situatie creëert. GroenLinks is ook trots op de realisatie van het nieuwe gemeentehuis: 'Aanvankelijk bestond er flinke weerstand vanwege de kosten. De gedachte was: daar moeten we niet aan beginnen. Maar door als GroenLinks vanuit de duurzaamheid te denken, bleek het wel te verkopen, omdat de onderhoudskosten aanzienlijk lager uitvallen dan in de huidige situatie.' Een van de kaders uit de aanbestedingsprocedure was om zoveel mogelijk van het oude gebouw opnieuw te gebruiken. Bovendien bleek dat de Rabobank geïnteresseerd was in een locatie in Krimpen. Samen met de bank als huurder bleek het mogelijk om dit nieuwe raadhuis te realiseren. 'Hiermee krijgt Krimpen het eerste energieneutrale gemeentehuis in Nederland.' Na oplevering van het nieuwe raadhuis verandert het energielabel van G naar A++!

De GroenLinkse speerpunten voor 2014 en daarna zijn samengevat in het programma: duurzaam, sociaal en open. At: 'Dat vraagt constante aandacht voor innovatie. Het is verheugend dat bedrijven als IHC en de machinefabriek Hollandia windmolens willen plaatsen. Dat ondersteunen we van harte. Maar we moeten ook prikkelen en uitdagen om dit te bereiken.'

Haltes van de Stadsferry, zoals destijds voorgesteld door de Stadsregio Rotterdam

Een ander aandachtspunt is het verkeer: 'Met de Algerabrug als enige toegangspoort tot Krimpen, is het zaak om continu druk uit te blijven oefenen voor vervoer over water. Dat moet gewoon z'n beslag krijgen.' At doelt daarmee op de in 2010 aangekondigde stadsferry tussen Vlaardingen en Krimpen, die daarmee uitstekend zou aansluiten op het bestaande traject van de al bestaande waterbus. Helaas heeft de stadsregio Rotterdam de plannen voor ontwikkeling van deze stadsferry in de wacht gezet. Op sociaal gebied ziet GroenLinks Krimpen nauwlettend toe op de decentralisatieoperatie van taken van het Rijk naar de gemeenten. Het zijn, zoveel is duidelijk, ingewikkelde en zware dossiers. De controle door de raad zal ook ingewikkelder worden vanwege de complexiteit: 'We willen die hele decentralisatie op ordentelijke wijze gerealiseerd zien. We moeten dat kritisch blijven bekijken. Burgers mogen geen lastenverzwaringen op hun dak krijgen.' Over het speerpunt 'open' stelt At: 'De communicatie over waar de gemeente mee bezig is, is niet goed en niet adequaat. Voor de communicatie met de raad is een plan opgesteld. Dat is een goed verhaal, maar daar moeten we wel effectief mee aan de slag. De drempel voor de burger moet weg en de raadsleden moeten naar de burger toe.'